Fender Jim Root Jazzmaster V4, Ebony Fb, Arctic White 285

  • $1,699.99