Gibson Acoustic Orianthi SJ-200 Original, Cherry 004 5lbs 6.6oz

  • $5,999.00